Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

News

UCM Cymru Gweithdai Polisi 2012

No ratings yet. Log in to rate.

 

Yn dal i gael anhawster gyda chynlluniau ffioedd?  Eisiau gwybod sut y gall eich prifysgol ehangu mynediad?  A beth mae’r holl son am uno sefydliadau yn ei olygu?

Mae UCM Cymru’n lawnsio cyfres o weithdai di-dâl ar gyfer staff a swyddogion yn yr undebau myfyrwyr hynny sydd mewn aelodaeth.

Bydd pob un o’r digwyddiadau un-dydd yma’n sesiwn ddwys o drafod a rhannu ar fater polisi penodol.  Mae’r gyfres yn ymarferol ei ffocws gyda’r nod o:

  • gynorthwyo eich gwaith o fewn i’ch hundebau
  • annog trafodaeth ar draws y mudiad
  • gwneud y gorau o’ch mewnbwn i gynllun gwaith UCMC yn ystod y flwyddyn sydd i ddod

Gweithdy Polisi #1: Cynlluniau Ffioedd (4 Ebrill 11am - 4pm)

Bydd staff a myfyrwyr yn trafod pam fod gennym ni gynlluniau ffioedd, a sut y byddai un effeithiol yn edrych, yn ogystal â ffyrdd y gall undebau fynd ati i gyfrannu at ddatblygiad cynlluniau ffioedd.  Bydd cyfarwyddwr UCMC Hannah Pudner a swyddog polisi UCM DU Alan Roberts yn arwain y gweithdy.

Cynhelir y gweithdy yn swyddfeydd UCM Cymru, 2il Lawr, Adeiladau Cambrian, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FL.

Mae lleodd yn gyfyngedig.  Dim ond dau gynrychiolydd o bob undeb gaiff fynychu’r digwyddiad.  I gofrestru, e-bostiwch Hannah.Pudner@nus-wales.org.uk erbyn 5pm dydd Mawrth 27 Mawrth.

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Some features of this site - including article viewing - require javascript enabled.
You must be logged in to view this article - Login now

Share

Latest in campaigns

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn ag adolygiad addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

Mae myfyrwyr yn mynnu i'r system Gymreig fod yn gynaliadwy, yn sefydlog ac yn gredadwy - a dylid croesawu unrhyw symud at sector fwy cyfundrefol sydd â mwy o gydweithredu ymysg pob math o addysg ôl-16

 
Response to the Welsh Government’s announcement on post-compulsory education and training review

Students demand sustainability, stability and credibility for the Welsh system - and any move towards a better-organised sector, with deeper collaboration between all forms of post-16 education, should be welcomed.

 
Ideas, experiences and challenges: Wise Wales Partnership for Wales Conference 2015

Wise Wales held its second annual Partnership for Wales Conference in Neath on Wednesday 3 June.

 
Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin.

 
Datganiad ar ddyfodol cymuned Gymraeg Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn sgil datblygiadau diweddar ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Llywydd UCM Cymru yn galw ar y brifysgol i fuddsoddi mewn llety cyfrwng-Cymraeg cynaliadwy ac ansawdd uchel.

 
Statement on the future of the Welsh language community of Pantycelyn at Aberystwyth University

In light of recent developments at Aberystwyth University, the President of NUS Wales is calling on the university to invest in sustainable, high quality Welsh-medium student accommodation.

 
 

Latest news

Students’ Unions Local – Coming to a town near you!

We are delighted to inform you of our upcoming Students’ Union Local events. These specially designed one-day events have been created to meet the needs of officers and staff in students’ unions.

 
Charity fundraising partner Student Adventures goes into administration

It has come to our attention that recently that a charity fundraising partner used by many Students’ Unions, Student Adventures, has gone into liquidation and is ceasing to trade.

 
University students warned to stay vigilant amidst suspected mobile phone fraud

The National Mobile Phone Crime Unit (NMPCU) has launched an investigation into a suspected mobile phone fraud targeting students at universities across the UK.

 
NUS criticises ‘Know Your Limits’ rape poster campaign

NUS has expressed huge concern today at the ‘Know Your Limits’ recent poster campaign to tackle rape. The poster points out that in a third of reported rapes the victim had been drinking and warns people to monitor their alcohol consumption. It is available for download on the Home Office website and has been sighted in NHS premises.

 
'You Never Know Your Luck' by Fred Jarvis

Former NUS President and General Secretary of NUT, Fred Jarvis, has published his memoirs reflecting on his lifelong campaigning for education. Find out where to buy here

 
NUS Awards 2014

Through expert training, support and knowledge students’ unions and NUS together continue to build a national movement that champions the rights of students – shaping the future of education and changing the communities we live in.

 
 

Most Read

Trending/Most Shared articles

 

Recent Comments