Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

News

Trafod Cynigion: Cynhadledd UCMC yn pasio polisi newydd

No ratings yet. Log in to rate.

Ymladd yr adain dde eithafol ar draws Cymru

Mae’r polisi hwn yn mandadu UCMC i weithio gyda grwpiau gwrth-ffasgiaeth i ddod â myfyrwyr a chymunedau at ei gilydd i ymladd negeseuon yr adain dde eithafol sy’n dod o gyfeiriad UKIP, y BNP a’r EDL.  Mae hyn yn cynnwys gweithio i gryfhau pleidlais myfyrwyr yng Nghymru ac ymwybyddiaeth myfyrwyr o safiad ymgeiswyr a phleidleiau gwleidyddol ar faterion rhyddhad.

Cyflwynwyd y cynnig hwn gan Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCMC.  Gwrandewch ar Rhiannon Hedge yn siarad ar y cynnig:

Dychmygwch Addysg – gadewch i ni wthio pethau ymlaen

Mae’r polisi hwn, a gyflwynwyd gan Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCMC, yn mandadu UCM Cymru i barhau â’u gwaith ar Dychmygwch Addysg – rhaglen o waith tair-blynedd sy’n galw am newid radical i addysg ar gyfer pobl dros 16 yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, mae comisiwn a gaiff ei arwain gan fyfyrwyr yn gwrando ar dystiolaeth ar gyflwr presennol addysg yng Nghymru, ac yn ystyried sut y gellid newid y system er gwell.

Siaradodd Stephanie Lloyd, Llywydd UCMC, o blaid y cynnig.  Gwrandewch arni hi’n siarad amdano:

Mae myfyrwyr rhyngwladol angen llais

Mae’r polisi hwn yn mandadu Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol Cymru i newid rôl y Swyddog Rhyngwladol ar BGCC o fod yn aelod cyfetholedig sydd heb bleidlais, i fod yn aelod llawn gyda phleidlais, o BGCC.  Byddai’r swyddog yma’n cael ei h/ethol drwy gynhadledd y DU fel cynrychiolydd myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru.

Eleni, cynrychiolydd Cymru ar ymgyrch y myfyrwyr rhyngwladol yw Edmund Schleussel.  Mae’r cynnig hwn hefyd yn mandadu PGCC i ymgyghori â myfyrwyr o’r ymgyrchoedd ôl-raddedig, rhan-amser a hyn ar sut yr hoffent hwy gael eu cynrychiolwyr wedi eu hethol.

Mae’r polisi hwn yn golygu newid cyfansoddiadol, a chyhoeddodd y Pwyllgor Trefniannau Democrataidd y byddai pasio hwn gyda mwyafrif o ddwy-ran-o-dair, yn golygu y byddai nawr angen ei gadarnhau yng Nghynhadledd Genedlaethol UCM DU.

Cyflwynwyd y cynnig gan Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCMC, Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Cerdd a Drama Cymru.  Gwrandewch ar Edmund Schleussel yn siarad amdano:

Trefnu nawr i ennill yfory

Mae’r polisi hwn yn mandadu UCMC i gryfhau gallu myfyrwyr i ddylanwadu ar etholiadau Ewrop, y DU a Chymru.  Drwy drefnu ac annog myfyrwyr drwy weithredaeth a syniadau Dychmygwch Addysg, gall UCMC newid yn sylweddol sut y caiff addysg ôl-16 ei darparu i’n cenedl.

Siaradodd Raechel Mattey, Dirprwy Lywydd UCMC, o blaid y cynnig, a gyflwynwyd gan Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCMC.  Gallwch wrando arni yn siarad amdano fan yma:

Tlodi Myfyrwyr

Mae’r polisi hwn yn mandadu UCMC i gynnal ymchwil wedi ei fodelu ar Pound in Your Pocket, adroddiad sy’n rhoddi manylion ynglyn ag o ble mae myfyrwyr sy’n astudio yn Lloegr yn cael arian a ble maent yn ei wario.  Caiff y canfyddiadau wedyn eu defnyddio i ymgyrchu’n lleol dros fwy o gynhaliaeth a gwasanaethau i gadw myfyrwyr mewn addysg.

Cyflwynwyd y cynnig gan Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCMC.  Gwrandewch ar Rhiannon Hedge yn siarad amdano:

Gweithio mewn partneriaeth gydag AB

Mae’r polisi hwn yn mandadu UCMC i wthio dros gael addysg bellach i fabwysiadu’r egwyddor o drin myfyrwyr fel partneriaid, rhywbeth sydd wedi bod mor llwyddiannus mewn addysg uwch.  Mae hyn yn cynnwys ymchwilio i’r posibilrwydd o gynnal cynhadledd cynrychiolwyr cyrisau ar gyfer myfyrwyr AB yng Nghymru, tebyg i gynhadledd cynrychiolwyr cyrsiau Dweud Eich Dweud ar gyfer myfyrwyr AU.

Cyflwynwyd y cynnig hwn gan Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCMC.  Gwrandewch ar y Dirprwy Lywydd (etholedig) Beth Button yn siarad amdano fan yma:

Ieuenctid yn Ymladd dros Swyddi

Mae’r polisi hwn yn mandadu UCMC i gefnogi ymgyrch Ieuenctid yn Ymladd dros Swyddi, sy’n mynnu swyddi go iawn ar gyfer pobl ifanc.  Cyflwynwyd y cynnig gan Lais Myfyrwyr Coleg Glannau Dyfrdwy ac Undeb Myfyrwyr Coleg Cerdd a Drama Cymru.

Diddymwyd penderfyniad cyntaf y cynnig, sef galw ar UCMC i ymaelodi â’r ymgyrch.  Byddai’r ffi ymaelodi yn costio £500 i UCMC, yn ôl Harry Newman.

Siaradodd Edmund Schleussel o blaid cadw’r darn yma i mewn, ond pasiwyd y cynnig gyda’r rhan wedi ei ddileu.  Gwrandewch ar Edmund yn siarad amdano fan yma:

Mynediad i Bobman

Ni phasiodd y cynnig hwn.  Cyflwynwyd y cynnig gan Lais Myfyrwyr Coleg Glannau Dyfrdwy ac Undeb Myfyrwyr Coleg Cerdd a Drama Cymru.  Mae’n dadlau y dylai UCMC gefnogi ymgyrch Mynediad i Bobman, sy’n galw am amddiffyn y Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu’r Cynulliad a’r Gronfa Arian Wrth Gefn yng Nghymru.

Siaradodd Jess leigh, ar ran PGCC, yn erbyn y cynnig.  Gallwch wrando ar ei syniadau ar y mater yn fan yma:

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Some features of this site - including article viewing - require javascript enabled.
You must be logged in to view this article - Login now

Share

Latest in campaigns

Response to the Welsh Government’s announcement on post-compulsory education and training review

Students demand sustainability, stability and credibility for the Welsh system - and any move towards a better-organised sector, with deeper collaboration between all forms of post-16 education, should be welcomed.

 
Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn ag adolygiad addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

Mae myfyrwyr yn mynnu i'r system Gymreig fod yn gynaliadwy, yn sefydlog ac yn gredadwy - a dylid croesawu unrhyw symud at sector fwy cyfundrefol sydd â mwy o gydweithredu ymysg pob math o addysg ôl-16

 
Ideas, experiences and challenges: Wise Wales Partnership for Wales Conference 2015

Wise Wales held its second annual Partnership for Wales Conference in Neath on Wednesday 3 June.

 
Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin.

 
Statement on the future of the Welsh language community of Pantycelyn at Aberystwyth University

In light of recent developments at Aberystwyth University, the President of NUS Wales is calling on the university to invest in sustainable, high quality Welsh-medium student accommodation.

 
Datganiad ar ddyfodol cymuned Gymraeg Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn sgil datblygiadau diweddar ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Llywydd UCM Cymru yn galw ar y brifysgol i fuddsoddi mewn llety cyfrwng-Cymraeg cynaliadwy ac ansawdd uchel.

 
 

Latest news

Students’ Unions Local – Coming to a town near you!

We are delighted to inform you of our upcoming Students’ Union Local events. These specially designed one-day events have been created to meet the needs of officers and staff in students’ unions.

 
Charity fundraising partner Student Adventures goes into administration

It has come to our attention that recently that a charity fundraising partner used by many Students’ Unions, Student Adventures, has gone into liquidation and is ceasing to trade.

 
University students warned to stay vigilant amidst suspected mobile phone fraud

The National Mobile Phone Crime Unit (NMPCU) has launched an investigation into a suspected mobile phone fraud targeting students at universities across the UK.

 
NUS criticises ‘Know Your Limits’ rape poster campaign

NUS has expressed huge concern today at the ‘Know Your Limits’ recent poster campaign to tackle rape. The poster points out that in a third of reported rapes the victim had been drinking and warns people to monitor their alcohol consumption. It is available for download on the Home Office website and has been sighted in NHS premises.

 
'You Never Know Your Luck' by Fred Jarvis

Former NUS President and General Secretary of NUT, Fred Jarvis, has published his memoirs reflecting on his lifelong campaigning for education. Find out where to buy here

 
NUS Awards 2014

Through expert training, support and knowledge students’ unions and NUS together continue to build a national movement that champions the rights of students – shaping the future of education and changing the communities we live in.

 
 

Most Read

Trending/Most Shared articles

 

Recent Comments