Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

News

Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

No ratings yet. Log in to rate.

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin. Daeth mwy na 50 o gynrychiolwyr o’r sectorau addysg bellach ac addysg uwch at ei gilydd i gyfnewid syniadau, profiadau, a heriau.

Yn ystod y gynhadledd, lansiwyd cyfnod cyntaf Cit Adnoddau Canllawiau Partneriaeth, sef adnodd a ddatblygwyd gan Wise Cymru i alluogi undebau myfyrwyr a sefydliadau i fapio eu gweithgareddau partneriaeth presennol ac i adnabod ffyrdd o ddatblygu.

Yn ogystal, lansiwyd rhwydwaith staff partneriaeth addysg uwch, a chynhaliwyd cyfarfod cyntaf y rhwydwaith yno. Trwy gydol y flwyddyn bydd y rhwydwaith yn fforwm i’r staff gefnogi ei gilydd ac i rannu arfer da a’u profiadau.

Clywodd y cynrychiolwyr yn y gynhadledd gan yr Athro Jo Smedley o Brifysgol De Cymru a siaradodd am ‘daith y myfyriwr’. Fe gymeront ran hefyd mewn nifer o weithdai.

Roeddem yn falch iawn o groesawu Will Page o Brifysgol Caerwysg a James Smith o Urdd Myfyrwyr Caerwysg a siaradodd am eu profiadau nhw o gyfranogiad myfyrwyr. Bu Zoe Pulling o Goleg Swydd Warwick yn siarad â chynrychiolwyr AB am gyfranogiad myfyrwyr a’r sefydliad aml-gampws. Yn ogystal, daeth Tom Lowe, IL Addysg, a Cassie Shaw, sy’n Gymrawd-Fyfyrwraig ac yn Gynorthwyydd Ymgysylltu Myfyrwyr, ill ddau o Undeb Myfyrwyr Caerwynt, i siarad am gydweithrediad uwch ac i rannu eu syniadau ynghylch ysbrydoli myfyrwyr i fod yn wneuthurwyr newid.

Yn ogystal â’r gweithdai diddorol hyn, cafodd cynrychiolwyr gyfle i ddod at ei gilydd mewn Arddangosiadau Arferion Da a Rhannu Syniadau – un yr un ar gyfer sectorau AU ac AB. Yn ystod y sesiynau hyn a oedd dan arweiniad Ymgynghorwyr Partneriaeth Myfyrwyr Wise Cymru, bu myfyrwyr, ymarferwyr partneriaeth, ac eraill, yn rhannu eu profiadau o sut mae partneriaeth wedi gweithio’n dda yn eu sefydliadau, ac yn datblygu perthnasau gyda’i gilydd.

Lansiodd Dirprwy Lywydd UCM Cymru Ebbi Ferguson y Cit Cyfryngau Addysg Bellach a fydd yn cefnogi myfyrwyr a swyddogion AB gyda pherthnasau gyda’r cyfryngau a gydag ymgyrchu.

Daeth Ms Ferguson â’r gynhadledd i’w therfyn trwy alw ar y cynrychiolwyr i ddiffinio beth mae actifiaeth yn ei olygu iddyn nhw, ac i ddefnyddio eu pwer a’u dylanwad i beri newid go iawn ar y materion sydd o bwys iddynt.

Hoffai tîm Wise Cymru estyn diolch i’r siaradwyr allanol am eu geiriau ysbrydoledig yn ystod y diwrnod, ac i’r cynrychiolwyr a ymunodd â ni yng Nghastell-nedd.


Gallwch ddod o hyd i luniau o’r digwyddiad yma.

Clywch beth oedd gan rai o’r cynrychiolwyr i’w ddweud am y diwrnod yma.

Edrychwch ar rai o’r trydariadau o’r diwrnod yma.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Some features of this site - including article viewing - require javascript enabled.
You must be logged in to view this article - Login now

Share

Latest in campaigns

Response to the Welsh Government’s announcement on post-compulsory education and training review

Students demand sustainability, stability and credibility for the Welsh system - and any move towards a better-organised sector, with deeper collaboration between all forms of post-16 education, should be welcomed.

 
Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn ag adolygiad addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

Mae myfyrwyr yn mynnu i'r system Gymreig fod yn gynaliadwy, yn sefydlog ac yn gredadwy - a dylid croesawu unrhyw symud at sector fwy cyfundrefol sydd â mwy o gydweithredu ymysg pob math o addysg ôl-16

 
Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin.

 
Ideas, experiences and challenges: Wise Wales Partnership for Wales Conference 2015

Wise Wales held its second annual Partnership for Wales Conference in Neath on Wednesday 3 June.

 
Statement on the future of the Welsh language community of Pantycelyn at Aberystwyth University

In light of recent developments at Aberystwyth University, the President of NUS Wales is calling on the university to invest in sustainable, high quality Welsh-medium student accommodation.

 
Datganiad ar ddyfodol cymuned Gymraeg Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn sgil datblygiadau diweddar ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Llywydd UCM Cymru yn galw ar y brifysgol i fuddsoddi mewn llety cyfrwng-Cymraeg cynaliadwy ac ansawdd uchel.

 
 

Latest news

Students’ Unions Local – Coming to a town near you!

We are delighted to inform you of our upcoming Students’ Union Local events. These specially designed one-day events have been created to meet the needs of officers and staff in students’ unions.

 
Charity fundraising partner Student Adventures goes into administration

It has come to our attention that recently that a charity fundraising partner used by many Students’ Unions, Student Adventures, has gone into liquidation and is ceasing to trade.

 
University students warned to stay vigilant amidst suspected mobile phone fraud

The National Mobile Phone Crime Unit (NMPCU) has launched an investigation into a suspected mobile phone fraud targeting students at universities across the UK.

 
NUS criticises ‘Know Your Limits’ rape poster campaign

NUS has expressed huge concern today at the ‘Know Your Limits’ recent poster campaign to tackle rape. The poster points out that in a third of reported rapes the victim had been drinking and warns people to monitor their alcohol consumption. It is available for download on the Home Office website and has been sighted in NHS premises.

 
'You Never Know Your Luck' by Fred Jarvis

Former NUS President and General Secretary of NUT, Fred Jarvis, has published his memoirs reflecting on his lifelong campaigning for education. Find out where to buy here

 
NUS Awards 2014

Through expert training, support and knowledge students’ unions and NUS together continue to build a national movement that champions the rights of students – shaping the future of education and changing the communities we live in.

 
 

Most Read

Trending/Most Shared articles

 

Recent Comments