Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

News

Rhybudd Dirprwy Lywydd UCM Cymru fod 'pobl ifanc wedi eu datgysylltu o wleidyddiaeth ddatganoledig'

No ratings yet. Log in to rate.

Fel rhywun 19 oed sydd wedi bod yn weithgar mewn gwleidyddiaeth myfyrwyr, rwyf eisoes yn weddol anarferol ymhlith fy nghyfoedion.

Rwyf yn ystyried fy hun i fod yn fwy anarferol fyth oherwydd bod gen i'r fath ddiddordeb yn nhaith ddatganoli Cymru nes fy mod yn dilyn y broses yn fanwl.  Yn ddigon manwl i gael fy rhyfeddu â'r llwybr mae'n ei dilyn.

Fel mae pethau nawr, mae'r drafodaeth ynglyn â'n dyfodol cyfansoddiadol wedi cael ei chyfyngu i Aelodau'r Cynulliad a'r rheiny sy'n byw yn nalgylch y Cynulliad.

Ond a fu unrhyw ymdrech i wneud y drafodaeth yn berthnasol i bobl ifanc? Oes unrhyw dystiolaeth o awydd i'w cysylltu â'r cwestiynau mawr sy'n wynebu dyfodol ein gwlad, fel y gwelwyd yn yr Alban?

Mae'r dystiolaeth yn awgrymu nad yw gwleidyddion yn llwyddo i gynnwys pobl ifanc mewn trafodaethau a fydd yn penderfynu'r math o fyd y byddant y byw ynddo am ddegawdau i ddod.

Dangosodd astudiaeth gan Ganolfan Lywodraethiant Cymru i awydd pobl am fwy o ddatganoli, fod cyfran llawer uwch o'r rheiny sydd rhwng 18 a 35 oed "ddim yn gwybod" (ychydig dan 15%) o gymharu â'r rheiny sydd dros 36 (tua 6%).

Amserwyd yr astudiaeth ar adeg y refferendwm cyfansoddiadol mawr diwethaf yn 2011 ar bwerau llunio deddfau. Mae'r bwlch hwnnw rhwng y cenedlaethau wedi tyfu'n sylweddol ers 1997.

Os ydych yn cyfuno hyn â thystiolaeth fod cryn ddryswch ynglyn â'r hyn mae gan y Cynulliad Cenedlaethol reolaeth drosto - roedd llai na hanner y rheiny a holwyd yn sylweddol fod y GIG yn cael ei redeg gan Lywodraeth Cymru yn ôl arolwg gan y BBC - mae gennym le i ofidio fod y drafodaeth ar ddatganoli'n digwydd uwch pennau'r rheiny sydd i elwa o'r broses.

Mae'r diffyg sylw yn y cyfryngau a gynhyrchir yn, ac sy'n benodol ar gyfer, Cymru mewn peryg o barhau â'r diffyg ffocws a gwybodaeth yma o ran creu trafodaeth o ansawdd uchel ar ba bwerau ddylai fod gan Gymru, a sut y defnyddir hwy.

Y broblem â'r drafodaeth hyd yma yw ei bod yn cael ei harwain a'i chynnal gan y math o bobl sy'n llunio'r jargon gwleidyddol. Mae trafodaethau, cyfarfodydd ymylol a chynadleddau'n cyfeirio at "lawr Barnett" a "chanlyniadau dilynol" ac o fodelau pwer wedi ei neilltuo / cyflwynedig - gyda'r ddamcaniaeth ddiog y dylai'r werin fod yn deall beth maent yn siarad amdano.

Gydag anallu'r cyfryngau yng Nghymru i "gyfieithu" jargon technegol i iaith ddealladwy, ynghyd â diffyg diddordeb ar ran cyfryngau'r DU yn y drafodaeth ar ddatganoli yng Nghymru, y canlyniad yw nad oes gan y rheiny sydd â barn wleidyddol angerddol lwyfan i'w lleisio. Yr union elfen o agenda'r refferendwm yn yr Alban a ddiystyriwyd gan y pleidleiswyr "cyffredin" eu hunain.

Y newyddion da yw mai ychydig iawn o ddifaterwch sydd ymhlith myfyrwyr a phobl ifanc ynglyn â'r materion sydd wedi eu datganoli. Mae'r angerdd ar gyfer trafodaeth cyn gryfed ag erioed.

Mae myfyrwyr yn dal i fod yn gallu gwrthdystio yn erbyn cost eu haddysg. Yn erbyn cyfyngiadau ar fewnfudo. Neu'r ddarpariaeth gofal iechyd ar gyfer myfyrwyr ar y campws, ymysg llu o faterion eraill.

Ond y gwirionedd yw, yng Nghymru, mae pobl ifanc wedi eu datgysylltu o wleidyddiaeth ddatganoledig. Ni allant gymryd rhan yn y drafodaeth os nad ydynt yn deall beth sydd wedi cael ei ddatganoli i'r Cynulliad Cenedlaethol a beth sy'n cael ei benderfynu yn San Steffan. Nid ydynt yn gwybod beth all gwleidyddiaeth wneud iddyn nhw.

Yn niffyg trafodaeth syml a phendant, beth allwn ni wneud i sicrhau bod datganoli'n rhywbeth y gall darpar bleidleiswyr falio yn ei gylch, yn hytrach na dim ond y rheiny sydd eisoes yn pleidleisio.

Rhaid i hyn gychwyn â newid radical yn y ffordd mae gwleidyddion, sylwedyddion a llunwyr-barn - gan gynnwys UCM - yn siarad am ddatganoli. Rhaid i ni daflu'r jargon i ffwrdd ac arwain y drafodaeth ar delerau'r pleidleiswyr - yn hytrach na chystadlu yn erbyn ein gilydd er mwyn ceisio swnio'n glyfar wrth drafod elfennau technegol y ddadl.

Bydd pobl yn malio am ddatganoli pan fydd hi'n eglur pa effaith gaiff newidiadau ar eu bywydau. Hyd yma, nid yw'r drafodaeth ynglyn â symud tuag at fodel pwerau wedi eu neilltuo (un o'r prif benawdau, eto go brin y byddai rhywun yn y stryd yn gallu disgrifio beth mae'n ei olygu), pwerau codi trethi na hyd yn oed newid etholiadol, wedi llwyddo i annog unrhyw gyfranogiad.

Mae gwleidyddion wedi cael rhwydd hynt ers 15 mlynedd i fwrw ymlaen â'u gwaith heb wneud gwleidyddiaeth yng Nghymru'n eiddo i'r pleidleisiwr cyffredin.

Os ydym yn ildio nawr, mae canlyniadau bod â chenhedlaeth o bleidleiswyr yn byw mewn anwybodaeth o'r hyn sy'n digwydd ym Mae Caerdydd yn ddifrifol. Mae Cynulliad / Senedd sy'n ymgasglu mwy a mwy o bwerau, a hynny'n lled ddirgel, yn sefyllfa na ddylid ei goddef mewn democratiaeth.

Mae UCM Cymru'n wynebu brwydr i ddarbwyllo myfyrwyr i gofrestru ar gyfer pleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol ym Mai eleni, ac yn etholiadau'r Cynulliad yn 2016.

Os ydym yn parhau ar y trywydd presennol, gallwn ddisgwyl i'r frwydr fynd gryn lawer caletach.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Some features of this site - including article viewing - require javascript enabled.
You must be logged in to view this article - Login now

Share

Latest in campaigns

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn ag adolygiad addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

Mae myfyrwyr yn mynnu i'r system Gymreig fod yn gynaliadwy, yn sefydlog ac yn gredadwy - a dylid croesawu unrhyw symud at sector fwy cyfundrefol sydd â mwy o gydweithredu ymysg pob math o addysg ôl-16

 
Response to the Welsh Government’s announcement on post-compulsory education and training review

Students demand sustainability, stability and credibility for the Welsh system - and any move towards a better-organised sector, with deeper collaboration between all forms of post-16 education, should be welcomed.

 
Ideas, experiences and challenges: Wise Wales Partnership for Wales Conference 2015

Wise Wales held its second annual Partnership for Wales Conference in Neath on Wednesday 3 June.

 
Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin.

 
Statement on the future of the Welsh language community of Pantycelyn at Aberystwyth University

In light of recent developments at Aberystwyth University, the President of NUS Wales is calling on the university to invest in sustainable, high quality Welsh-medium student accommodation.

 
Datganiad ar ddyfodol cymuned Gymraeg Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn sgil datblygiadau diweddar ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Llywydd UCM Cymru yn galw ar y brifysgol i fuddsoddi mewn llety cyfrwng-Cymraeg cynaliadwy ac ansawdd uchel.

 
 

Latest news

Students’ Unions Local – Coming to a town near you!

We are delighted to inform you of our upcoming Students’ Union Local events. These specially designed one-day events have been created to meet the needs of officers and staff in students’ unions.

 
Charity fundraising partner Student Adventures goes into administration

It has come to our attention that recently that a charity fundraising partner used by many Students’ Unions, Student Adventures, has gone into liquidation and is ceasing to trade.

 
University students warned to stay vigilant amidst suspected mobile phone fraud

The National Mobile Phone Crime Unit (NMPCU) has launched an investigation into a suspected mobile phone fraud targeting students at universities across the UK.

 
NUS criticises ‘Know Your Limits’ rape poster campaign

NUS has expressed huge concern today at the ‘Know Your Limits’ recent poster campaign to tackle rape. The poster points out that in a third of reported rapes the victim had been drinking and warns people to monitor their alcohol consumption. It is available for download on the Home Office website and has been sighted in NHS premises.

 
'You Never Know Your Luck' by Fred Jarvis

Former NUS President and General Secretary of NUT, Fred Jarvis, has published his memoirs reflecting on his lifelong campaigning for education. Find out where to buy here

 
NUS Awards 2014

Through expert training, support and knowledge students’ unions and NUS together continue to build a national movement that champions the rights of students – shaping the future of education and changing the communities we live in.

 
 

Most Read

Trending/Most Shared articles

 

Recent Comments