Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

News

Myfyrwyr Cymraeg yn ethol arweinydd newydd

No ratings yet. Log in to rate.
Adam Jones

Daeth myfyrwyr Cymraeg o bob rhan o’r wlad at ei gilydd i drafod dyfodol yr iaith mewn addysg, gosod polisi ac ethol arweinwyr newydd.

Etholwyd Adam Jones o Brifysgol Aberystwyth yn Swyddog Iaith Gymraeg UCM Cymru ar gyfer 2012-13.  Fe’i hetholwyd gan bymtheg o gynrychiolwyr o brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe fel olynydd i’r swyddog presennol, Mair Rowlands.

Hefyd pasiwyd cynigion oedd yn mynd i’r afael â’r materion canlynol:

  • Yr angen am gynrychiolaeth i fyfyrwyr ar Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn ogystal â’r angen i Swyddog yr Iaith Gymraeg gyfarfod yn rheolaidd gyda chynrychiolwyr allweddol o’r CCC.  Penderfynwyd hefyd y dylai cynrychiolwyr o’r CCC fod yn bresennol yng nghynadleddau UCMC.
  • Yr angen i swyddogion sabathol mewn undebau myfyrwyr gael eu hyfforddi ar faterion sy’n perthyn i’r iaith Gymraeg.
  • Yr angen i Undebau Myfyrwyr ddarparu mwy o gefnogaeth i’r undebau Cymraeg sy’n bodoli eisoes, yn ogystal ag arweiniad a chanllawiau ar gyfer sefydlu undebau Cymraeg o’r dechrau.
  • Cadarnhau hawliau myfyrwyr Cymraeg i gyflwyno gwaith yn y Gymraeg, ynghyd ag addewid i godi ymwybyddiaeth o hyn ymhlith myfyrwyr.
  • Hefyd cadarnhawyd cyfansoddiad newydd Ymgyrch Iaith Gymraeg UCMC, a basiwyd yn gyntaf yn y digwyddiad hwn yn 2011.

Gallwch wrando ar y Swyddog Iaith Gymraeg presennol, Mair Rowlands, yn siarad ynglyn â’r diwrnod.

Yn ystod y sesiynau a gynhwliwyd yn y prynhawn, trafodwyd y cymhlethdodau a’r gwahaniaethau rhwng y pedair prifysgol oedd wedi eu cynrychioli.  Nodwyd fod prifysgolion Aberystwyth a Bangor yn fwy blaengar yn eu cynrychiolaeth o fyfyrwyr Cymraeg, tra bod prifysgolion Caerdydd ac Abertawe yn dangos llai o ymrwymiad i fyfyrwyr Cymraeg.

Bu Dafydd Trystan, uwch swyddog yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn annerch y gynhadledd.  Bu’n trafod argaeledd a’r galw am gyrsiau prifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg, ymhlith pethau eraill.

Etholwyd pedwar o gynrychiolwyr i Bwyllgor Iaith Gymraeg UCMC ar gyfer 2012-13: Guto Gwilym (Prifysgol Bangor); Owain Harries (Prifysgol Abertawe); Gerallt Robert (Prifysgol Caerdydd); Carys Ann Thomas (Prifysgol Aberystwyth).

Etholwyd Jacob Ellis o Brifysgol Aberystwyth yn swyddog Llywio ar gyfer Ymgyrch Iaith Gymraeg UCMC.

Cynhaliwyd y gynhadledd yn adeilad Uno’r Undeb yng Nghaerdydd ar 30 Ebrill 2012.  Dyma’r gyntaf o bump o gynadleddau rhyddhad UCMC yr wythnos hon.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Some features of this site - including article viewing - require javascript enabled.
You must be logged in to view this article - Login now

Share

Latest in campaigns

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn ag adolygiad addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

Mae myfyrwyr yn mynnu i'r system Gymreig fod yn gynaliadwy, yn sefydlog ac yn gredadwy - a dylid croesawu unrhyw symud at sector fwy cyfundrefol sydd â mwy o gydweithredu ymysg pob math o addysg ôl-16

 
Response to the Welsh Government’s announcement on post-compulsory education and training review

Students demand sustainability, stability and credibility for the Welsh system - and any move towards a better-organised sector, with deeper collaboration between all forms of post-16 education, should be welcomed.

 
Ideas, experiences and challenges: Wise Wales Partnership for Wales Conference 2015

Wise Wales held its second annual Partnership for Wales Conference in Neath on Wednesday 3 June.

 
Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin.

 
Datganiad ar ddyfodol cymuned Gymraeg Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn sgil datblygiadau diweddar ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Llywydd UCM Cymru yn galw ar y brifysgol i fuddsoddi mewn llety cyfrwng-Cymraeg cynaliadwy ac ansawdd uchel.

 
Statement on the future of the Welsh language community of Pantycelyn at Aberystwyth University

In light of recent developments at Aberystwyth University, the President of NUS Wales is calling on the university to invest in sustainable, high quality Welsh-medium student accommodation.

 
 

Latest news

Students’ Unions Local – Coming to a town near you!

We are delighted to inform you of our upcoming Students’ Union Local events. These specially designed one-day events have been created to meet the needs of officers and staff in students’ unions.

 
Charity fundraising partner Student Adventures goes into administration

It has come to our attention that recently that a charity fundraising partner used by many Students’ Unions, Student Adventures, has gone into liquidation and is ceasing to trade.

 
University students warned to stay vigilant amidst suspected mobile phone fraud

The National Mobile Phone Crime Unit (NMPCU) has launched an investigation into a suspected mobile phone fraud targeting students at universities across the UK.

 
NUS criticises ‘Know Your Limits’ rape poster campaign

NUS has expressed huge concern today at the ‘Know Your Limits’ recent poster campaign to tackle rape. The poster points out that in a third of reported rapes the victim had been drinking and warns people to monitor their alcohol consumption. It is available for download on the Home Office website and has been sighted in NHS premises.

 
'You Never Know Your Luck' by Fred Jarvis

Former NUS President and General Secretary of NUT, Fred Jarvis, has published his memoirs reflecting on his lifelong campaigning for education. Find out where to buy here

 
NUS Awards 2014

Through expert training, support and knowledge students’ unions and NUS together continue to build a national movement that champions the rights of students – shaping the future of education and changing the communities we live in.

 
 

Most Read

Trending/Most Shared articles

 

Recent Comments