Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

News

Rhaid mynd i’r afael ag anghysondebau mewn cynrychiolaeth myfyrwyr

mae UCM Cymru wedi galw ar y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes i fynd i’r afael ag anghysondebau mewn argymhellion ar gyfer cynrychiolaeth myfyrwyr o fewn i strwythurau llywodraethu addysg bellach ac uwch.

Rhyddhawyd dau adroddiad ar lywodraethu addysg bellach ac uwch heddiw:
• Adroddiad yr adolygiad annibynnol o lywodraethu addysg uwch yng Nghymru
• Adolygiad annibynnol o drefniannau llywodraethu mewn sefydliadau addysg bellach yng Nghymru

Mae UCM Cymru yn croesawu’n gyffredinol yr argymhellion a wneir yn y ddau adroddiad i greu fforymau rhanddeiliaid, a fyddai’n disodli cyrff/byrddau llywodraethu sy’n bodoli ar hyn o bryd mewn sefydliadau addysg bellach ac uwch.  Mae’r adroddiadau hyn yn awgrymu y byddai’r fforymau hyn yn gweithredu fel cerrig ateb; yn helpu i osod cyfeiriad strategol y sefydliad; yn hysbysu’r bwrdd; yn herio’r bwrdd; yn dal y bwrdd i gyfrif ac yn cadarnhau penodiadau.

Serch hynny, mae UCMC yn teimlo’n rhwystredig o sylwi nad oes yno leoedd wedi eu neilltuo ar gyfer myfyrwyr ar gyrff llywodraethu mewn dau faes allweddol:

• Llywodraethu sefydliadol mewn AB
• Lywodraethu cenedlaethol mewn AU

Yn yr adroddiad ar Lywodraethu AU, mae’r argymhellion yn cynnwys corff cyllido a rheolaethu newydd (i ddisodli CCAUC); byddai bwrdd y corff newydd yn cynnwys cyfarwyddwyr sefydliadol ac allanol.  Mae UCMC yn siomedig dros ben fod yr adroddiad yn methu cynnig unrhyw leoedd ar gyfer myfyrwyr.

Mae Llywydd UCMC ar hyn o bryd yn eistedd fel sylwedydd ar Gyngor CCAUC, ac ‘roedd llythyr cylch gorchwyl gan y Gweinidog at GCAUC yn ddiweddar yn datgan:

‘Bydd llais myfyrwyr yn dod yn fwy, nid yn llai, pwysig.’ (Gweinidog dros BADGO)

Yng ngoleuni hyn a’r newidiadau parhaus mewn cyllido addysg uwch, sy’n trosglwyddo mwy o’r gost ar fyfyrwyr, mae UCMC yn annog y Gweinidog i sicrhau fod gan fyfyrwyr le ar y corff cyllido a rheolaethu arfaethedig newydd.


Ar nodyn cadarnhaol, mae UCMC yn croesawu’n wresog yr argymhelliad canlynol a gyflwynwyd gan John McCormick yn adroddiad yr Adolygiad Annibynnol o Lywodraethu Addysg Uwch:

R 12    Dylai pob bwrdd gynnwys aelodau o gymuned y staff a’r myfyrwyr fel aelodau llawn o’r bwrdd, nid dim ond i gyflawni rôl gynrychioli, ond i ddarparu mewnbwn hanfodol i strategaeth.


Serch hynny, mewn cyferbyniad i hyn, mae UCMC yn eithriadol o siomedig i nodi’r cynnig i ddiddymu’n llwyr unrhyw leoedd wedi eu neilltuo ar gyfer myfyrwyr ar gyrff llywodraethu mewn sefydliadau Addysg Bellach, er gwaethaf y ffaith fod yr adroddiad yn datgan:

“Ar hyn o bryd, mae gofyn i sefydliadau AB fod ag un aelod sy’n fyfyriwr ar y corff llywodraethu, ac mae canllawiau ar gyfer arferion da a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2010 yn argymell dau aelod sy’n fyfyrwyr...”

Credwn y dylai Argymhelliad 12 yn yr adroddiad ar Lywodraethu AU hefyd fod yn berthnasol i lywodraethu sefydliadau AB.  Mae UCMC yn annog y Gweinidog i roddi sicrwydd fod gan fyfyrwyr leoedd wedi eu neilltuo ar gyrff llywodraethu sefydliadau Addysg Bellach.

Wrth wneud sywadau ar yr adroddiadau, dywedodd Katie Dalton, Llywydd UCMC:

“Mae UCMC yn croesawu’r argymhelliad parthed â chyflwyno fforymau rhanddeiliaid i gyfrannu, herio a dal i gyfrif gwaith Cyrff Llywodraethu mewn AB ac AU.  Serch hynny, mae’n bwysig hefyd fod gan fyfyrwyr lleoedd wedi eu cadw ar fyrddau llywodraethu sefydliadau mewn AB ac AU.”

“Rydym hefyd yn siomedig iawn o weld nad yw’r adroddiad ar Lywodraethu AU yn cyfeirio at gynrychiolaeth ar y corff cyllido a rheolaethu cenedlaethol arfaethedig.  Rhaid i’r Gweinidog fynd i’r afael â’r anghysondebau hyn a sicrhau fod gan fyfyrwyr leoedd ar bob lefel o lywodraethu AB ac AU.”
 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Some features of this site - including article viewing - require javascript enabled.
You must be logged in to view this article - Login now

Share

Latest in campaigns

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn ag adolygiad addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

Mae myfyrwyr yn mynnu i'r system Gymreig fod yn gynaliadwy, yn sefydlog ac yn gredadwy - a dylid croesawu unrhyw symud at sector fwy cyfundrefol sydd â mwy o gydweithredu ymysg pob math o addysg ôl-16

 
Response to the Welsh Government’s announcement on post-compulsory education and training review

Students demand sustainability, stability and credibility for the Welsh system - and any move towards a better-organised sector, with deeper collaboration between all forms of post-16 education, should be welcomed.

 
Ideas, experiences and challenges: Wise Wales Partnership for Wales Conference 2015

Wise Wales held its second annual Partnership for Wales Conference in Neath on Wednesday 3 June.

 
Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin.

 
Datganiad ar ddyfodol cymuned Gymraeg Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn sgil datblygiadau diweddar ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Llywydd UCM Cymru yn galw ar y brifysgol i fuddsoddi mewn llety cyfrwng-Cymraeg cynaliadwy ac ansawdd uchel.

 
Statement on the future of the Welsh language community of Pantycelyn at Aberystwyth University

In light of recent developments at Aberystwyth University, the President of NUS Wales is calling on the university to invest in sustainable, high quality Welsh-medium student accommodation.

 
 

Latest news

Students’ Unions Local – Coming to a town near you!

We are delighted to inform you of our upcoming Students’ Union Local events. These specially designed one-day events have been created to meet the needs of officers and staff in students’ unions.

 
Charity fundraising partner Student Adventures goes into administration

It has come to our attention that recently that a charity fundraising partner used by many Students’ Unions, Student Adventures, has gone into liquidation and is ceasing to trade.

 
University students warned to stay vigilant amidst suspected mobile phone fraud

The National Mobile Phone Crime Unit (NMPCU) has launched an investigation into a suspected mobile phone fraud targeting students at universities across the UK.

 
NUS criticises ‘Know Your Limits’ rape poster campaign

NUS has expressed huge concern today at the ‘Know Your Limits’ recent poster campaign to tackle rape. The poster points out that in a third of reported rapes the victim had been drinking and warns people to monitor their alcohol consumption. It is available for download on the Home Office website and has been sighted in NHS premises.

 
'You Never Know Your Luck' by Fred Jarvis

Former NUS President and General Secretary of NUT, Fred Jarvis, has published his memoirs reflecting on his lifelong campaigning for education. Find out where to buy here

 
NUS Awards 2014

Through expert training, support and knowledge students’ unions and NUS together continue to build a national movement that champions the rights of students – shaping the future of education and changing the communities we live in.

 
 

Most Read

Trending/Most Shared articles

 

Recent Comments